Uitnodiging ledenvergadering

Uitnodiging ledenvergadering

Bericht geplaatst op: 15 april 2022

Voorjaarsvergadering
26 april om 19:45 uur in De Skalm
Beste lid, 

Eindelijk…. Gelukkig is het weer mogelijk om u weer uit te nodigen voor een ledenvergadering. Wat hebben we elkaar gemist!

Weliswaar was er de mogelijkheid om elkaar digitaal te ontmoeten maar elkaar weer in een fysieke ledenvergadering te kunnen spreken is veel directer en comfortabeler. 


Maar in het afgelopen jaar hebben we zeer zeker niet stil gezeten en hebben we als bestuur in de digitale omgeving veel met elkaar en met andere partijen kunnen overleggen.

Zo zijn we drukdoende geweest met onze meerjarige speerpunten van beleid, te weten:
 Wonen, verkeer, speeltuinen/bewegen en groen/duurzaamheid
Ook heeft de verhuizing van de Skalm, ondanks het feit dat we daarin geen partij zijn, veel tijd gevraagd. Daarnaast heeft de samenstelling van een nieuwe dorpsvisie de nodige inzet van het bestuur gevraagd.

Speeltuinen
Om even wat nader op de speeltuinen in te zoomen: wat was het in de zomer een groot feest in de speeltuin de Sinnewizer aan de Trompethoarn. Onder grote belangstelling kwam onze dorpenwethouder De Haan de geheel vernieuwde speeltuin openen. En wat is het mooi geworden!

Wonen
Ook aan wonen in Stiens is de afgelopen periode aandacht besteed. Zo hebben we als bestuur ons ingezet bij de totstandkoming van het beleidskader Wonen van de gemeente Leeuwarden. Het resultaat mag er zijn, denk hierbij aan de Remize en aan het onlangs opgestarte proces om te komen tot Steenslân2.

Repaircafé
Heel blij zijn we te kunnen melden dat na een korte vertraging als gevolg van de coronamaatregelen het repaircafé van start is gegaan; het blijkt een groot succes, een enthousiast team van vrijwilligers heeft al vele mensen kunnen helpen. Komt u ook? In de Stienser staat aangegeven wanneer deze enthousiaste groep ook uw kleine reparaties kan verrichten.

Groenbeleid
De uitvoering van het groenbeleid in het dorp blijft een punt van aandacht. De laatste jaren vragen de onderwerpen Klimaatbeheersing en Biodiversiteit steeds meer tijd. Daarover is regelmatig contact geweest met de gemeente en met de Stichting BiodiverStiens. Deze twee partijen zijn dan ook uitgenodigd om de problematiek toe te lichten op de ledenvergadering.

Verzoek penningmeester
Een verzoek van onze penningmeester: mocht u voor uw contributie geen automatische incassomachtiging hebben afgegeven, en uw contributie voor 2022 nog niet hebben betaald, dan verzoeken we u dit alsnog te doen.

Agenda
Hieronder vindt u de agenda voor de avond:
Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
Verslag kascommissieBenoeming nieuwe kascommissie
Bestuur van de vereniging 
Aftredend: Taco Hoekstra;
Aftredend en herkiesbaar: Geale Broersma
Het bestuur stelt voor de volgende nieuwe leden te benoemen:
Renske Tjeerdsma, Richard Aldridge en Bert Dwarshuis

Rondvraag
PauzeWethouder Hein de Haan over wonen in Stiens e.a. actuele onderwerpen
Diderick Niehof (gem.Leeuwarden) over klimaatbestendig maken van Stiens
Douwe Runia over actualiteit en plannen van de Stichting BiodiverStiens
Gelegenheid tot discussie over klimaatadaptatie en biodiversiteit
Sluiting
De stukken van onze penningmeester en secretaris presenteren we op de vergadering. 

Wij zien u graag en u bent allen van harte welkom op:

 26 april om 19.45 uur in De Skalm
Een hartelijke groet van het bestuur van Plaatselijk belang Stiens,

Wiebe Nieuwsma
VoorzitterTerug naar het overzicht
© 2018 - 2022 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic