Notulen najaarsvergadering 2023 PBS

Notulen najaarsvergadering 2023 PBS

Bericht geplaatst op: 12 maart 2024

 Ledenvergadering Plaatselijk Belang Stiens 

7 november 2023, 19.30u 

1. Opening 

Voorzitter Wiebe Nieuwsma opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, met een bijzonder woord van welkom aan de sprekers van vanavond, Harm de Kroon van de Stienzer Energykoöperaasje, en wijkagent Niels Nieuborg. Eveneens een welkom aan de beide vertegenwoordigers van de gemeente, dorpenwethouder Hein de Haan en dorpencoördinator Bram Louwerse. 

2. Medelingen 

– Aanwezig zijn 100 personen. Bericht van verhindering is ontvangen van Frank Visser, Cees Luiten, Symen Bouma, Jaap Keizer, de fam. Huls, fam. van Riemsdijk, Jaap Bams, fam. van der Heide, Bep Harms, Gelly Visser, Karin van der Burg en Jochem Baltjes. – De notulen van de voorjaarsvergadering worden unaniem door de vergadering goedgekeurd. 

3. Bestuurszaken 

– Bert Dwarshuis (commissie Verkeer) doet verslag. De veiligheidssituatie op de Lutskedyk en Kakewei baart velen zorgen, hierover is overleg met de gemeente. De vervanging van de riolering van de Truerderdyk begint binnenkort, en er is toegezegd dat het vrijliggende fietspad van de Truerderdyk wordt doorgetrokken wordt tot aan de Ikeleane. Verder wordt er werkt aan een gemeentebrede Verkeersvisie, waarvoor door de gemeente adviesburo Goudappel gecontracteerd is. Intentie is dat op termijn voetganger en fietser op één komen in het verkeer en de auto veel vaker te gast zal zijn waarbij het aantal 30-km gebieden wordt uitgebreid. Later in de vergadering zal wethouder De Haan bij de rondvraag hier een toelichting op geven. – Renske Tjeerdsma (commissie Speeltuinen) doet verslag van wat er recent is bereikt, t.w. een speeltuin aan de Ritske Boelemastrjitte en in de wijk Steenslân-1. Een speeltuin bij It Skilhiem hangt nog af van een nog te tekenen overeenkomst tussen de gemeente en Woonzorg Nederland. Bram Louwerse geeft een toelichting hierop. Verder gaat Renske in op vervanging van speeltoestellen aan de Swanneblomstrjitte en het onderhoud aan speeltuinen in het algemeen. De komende tijd zal ook worden nagedacht over wat de de speeltuincommissie voor de oudere jeugd kan betekenen. – Richard Aldridge (Repaircafé) ontvangt applaus voor zijn mededeling dat van de 292 tot nu toe aangeboden reparaties er maar liefst 280 hersteld konden worden. Het repaircafé is nu wekelijks open omdat er meer vrijwilligers zijn. Nieuw is een afdeling die kledingherstel verricht. 

4. Rondvraag 

– Er komt een klacht over het gebrek aan parkeergelegenheid voor fietsers bij De Nije Skalm; naar een oplossing wordt gezocht. – Op een vraag of er kans is dat Woonzorg Nederland It Skilhiem gaat afstoten omdat het niet meer aan de hedendaagse eisen voldoet, gaat wethouder De Haan in. De gemeente werkt aan een woonzorgvisie, met alle partijen, dus ook Woonzorg Nederland; daarin wordt opgenomen dat er in Stiens als hoofddorp in het noordelijk deel van de gemeente, zeker woonzorg zal blijven, maar of dat het huidige gebouw van It Skilhiem zal zijn wordt nog nader uitgewerkt. – Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid om in de herfst draadkorven voor gevallen blad te plaatsen. Pagina 2 

Bram Louwers zegt dat daar eerder mee is geëxperimenteerd, maar dat er te veel ander tuinafval in wordt gedaan, waardoor de bladzuigers niet meer werken. – Naar aanleiding van enkele verkeers-gerelateerde vragen wordt bekendgemaakt dat er op een nader te bepalen datum door de gemeente een inloopavond over de nieuwe Verkeersvisie/Mobiliteitvisie wordt georganiseerd. 

5. Gastsprekers 

– Eerst krijgt Harm de Kroon van de Stienzer Energykoöperaasje het woord; ondersteund door een presentatie licht hij de ideeën toe voor een zonneweide op het terrein van de Fa. Nijp. – Vervolgens vertelt wijkagent Niels Nieuborg over zijn werk, ook toegelicht door een presentatie; daarna gaat hij in op vragen uit de vergadering. 

6. Sluiting 

– Om half tien sluit de voorzitter de vergadering, bedankt iedereen voor de inbreng en beide sprekers voor hun boeiende verhaal; als dank ontvangen zij een bos bloemen. 

Stiens, 8 november 2023 Henk Louwsma secretaris Terug naar het overzicht
© 2018 - 2024 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic