Missie en visie

Missie
Overeenkomstig de statuten heeft vereniging Plaatselijk Belang Stiens tot doel zich in te zetten voor het in stand houden en verbeteren van het algemeen belang en de welvaart van het dorp Stiens. 

De vereniging streeft naar het creëren van een goed leef-, woon- en werkklimaat voor alle inwoners van Stiens.

De vereniging behartigt de belangen van de dorpsbewoners; samen met de verenigingen en instellingen van ons dorp en de gemeente, zetten wij ons er voor in om bestaande initiatieven te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen en te stimuleren.

Over vele onderwerpen die betrekking hebben op de inwoners van het dorp Stiens heeft Plaatselijk Belang Stiens overleg met de Gemeente Leeuwarden en met de verenigingen en instellingen van ons dorp. Op deze wijze is Plaatselijk Belang Stiens aanspreekpunt en intermediair en de activiteiten zijn dan ook veelomvattend. 

Naar de Gemeente Leeuwarden treedt de vereniging op als woordvoerder van de inwoners van Stiens.

In het document “Dorpsvisie 2022-2026” wordt het actuele beleid van de vereniging concreet uiteengezet. Daarin worden de volgende onderwerpen nader uitgewerkt:

 • Wonen
 • Verkeer
 • Speeltuinen
 • Gezondheidszorg
 • Openbaar groen en natuurbeheer
 • Woonomgeving
 • Kunst en cultuur

Het complete document “Dorpsvisie Stiens 2022-2026” kunt u hier inzien.

Visie
Vereniging Plaatselijk Belang Stiens gelooft dat als de leefbaarheid van Stiens bevorderd wordt, het gemeenschapsgevoel gestimuleerd wordt. Dit gemeenschapsgevoel zorgt ervoor dat Stienzers met veel genoegen in hun dorp leven, wonen en/of werken; niet alleen nu maar ook in de toekomst. Door samen te werken met verschillende partijen streeft de vereniging ernaar om Stiens nóg mooier en leefbaarder te maken, met een hoog voorzieningenniveau, optimale verkeersveiligheid en ruime gelegenheid voor sport en recreatie.

Inkomsten:

De inkomsten van Plaatselijk Belang Stiens bestaan uit:

 • Subsidie van de Gemeente Leeuwarden
 • Contributie van de leden
 • Eventuele giften
 • Eventuele sponsoracties

Vermogen:
Het vermogen van Plaatselijk Belang Stiens bestaat enkel uit reserves:

 • Algemene reserve, gevoed door de contributies en eventuele giften
 • Reserve Speeltuinen, gevoed uit het restant van het niet gebruikte deel van de gemeentelijke subsidie, eventuele giften en eventuele specifieke sponsoracties

De Algemene reserve wordt besteed aan doelen welke door de ALV kunnen worden voorgesteld en/of kunnen worden aangedragen door het bestuur en waarmee door de ALV mee wordt ingestemd.

De Reserve Speeltuinen wordt uiteraard besteed aan de renovatie van bestaande speeltuinen en aan het realiseren van nieuwe speeltuinen.

© 2018 - 2024 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic